obowiązywał od 01.07.2004 do 07.05.2008


§1 System rozgrywek

 1. Turniej zostanie przeprowadzony systemem szwajcarskim (tak jak turnieje rozgrywane w kurnik.pl). W każdej rundzie grają przeciwko sobie zawodnicy posiadający taką sama ilość punktów. Jeśli nie ma takiej możliwości dobiera się przeciwnika, który posiada najbardziej zbliżoną liczbę punktów. Z każdym z przeciwników można rozegrać maksymalnie jedną partię na przestrzeni całego turnieju. Kojarzenie zawodników będzie dokonywane przez program komputerowy.
 2. Jeśli liczba startujących zawodników jest nieparzysta, w każdej rundzie jedna osoba będzie musiała pauzować (w pierwszej rundzie będzie to zawodnik posiadający ostatni numer startowy). Każdy zawodnik może pauzować tylko raz podczas turnieju. Za pauzę zawodnik otrzymuje 1 punkt.
 3. Nieobecność zawodnika. Jeśli zawodnik nie stawi się na rundę (upłynie czas na zegarze) otrzymuje on 0 punktów, a jego przeciwnik 1 punkt. Po drugim kolejnym walkowerze zawodnik będzie usunięty z listy turniejowej.
 4. W kolejnych rundach zawodnicy powinni grać naprzemiennie, tj. każdy zawodnik powinien zaczynać co drugą partię. 

§2 Ustalenie miejsc w razie równości punktów, w kolejności

 1. punktacja Bucholza z odrzuceniem 2 skrajnych wartości (suma punktów osiągniętych przez przeciwników)
 2. punktacja Bucholza bez odrzucenia skrajnych wartości
 3. progress (suma punktów po poszczególnych rundach – tak jak w kurniku)
 4. wynik bezpośredni
 5. liczba zwycięstw
 6. losowanie.

§3 Wykonywanie posunięć, czas gry i namysłu

 1. Przed przystąpieniem do gry obydwaj zawodnicy muszą sprawdzić ustawienia zegara. Jeśli się po rozpoczęciu partii się okaże, że jeden z zawodników ma mniej czasu, partia musi być kontynuowana.
 2. Jeśli zegar przestaje chodzić, jedynie dwaj grający zawodnicy mogą to zgłosić członkowi komisji sędziowskiej (patrz §6 punkt 4). Ten następnie odejmuje czas, który upłynął.
 3. Po każdym swoim ruchu zawodnik jest zobowiązany do wciśnięcia zegara, jeśli o tym zapomni, nikt poza przeciwnikiem nie może mu tego przypomnieć. Wciśnięcie zegara musi być wykonane tą samą ręką co ruch. (W przeciwnym przypadku, po drugiej uwadze od sędziego, zawodnik zostaje ukarany- odejmuje się mu 3min czasu lub – jeśli sam ma mniej niż 5min – przeciwnik otrzymuje dodatkowe 3min).
 4. Zawodnik nie może uderzać w zegar (chodzi tu o bezpieczeństwo sprzętu). Przeciwnik ma prawo zwrócić uwagę, jeśli zegar jest zbyt mocno uderzany. Członek komisji sędziowskiej może upomnieć zawodnika. Po drugim upomnieniu zawodnik zostaje ukarany (patrz §3 punkt 3).
 5. Jeśli zawodnik postawi kamień na danym polu i puści go, nie może już zmienić ruchu. Jeśli zawodnik nie puści kamienia, to może cofnąć ruch.
  Jeśli zawodnikowi wypadnie z ręki kamień i spadnie na planszę, to może go podnieść i wykonać ruch.
 6. W przypadku przypadkowego przestawienia kamieni (rozsypania pozycji) zawodnicy zobowiązani są do odtworzenia pozycji (zegar zostaje zatrzymany).
 7. Jeśli nie można odtworzyć pozycji, partia kończy się remisem
 8. Jeśli zawodnik umyślnie rozsypie pozycję, przegrywa natychmiast.

§4 Poddanie partii oraz propozycja remisu

 1. Zawodnik w dowolnym momencie może poddać partię – zatrzymuje zegar i podaje rękę przeciwnikowi.
 2. Zawodnik może zaproponować remis po wykonaniu swojego ruchu, ale jeszcze przed wciśnięciem zegara. Wystarczy powiedzieć: „proponuję remis”. ( W zasadzie w każdym partii momencie można zaproponować remis, ale tylko w tym przypadku nie przeszkadzamy przeciwnikowi w myśleniu).
 3. Przeciwnik ma na odpowiedź czas pozostały na zegarze – jeśli go przekroczy, przegrywa.
 4. Przeciwnik może przyjąć propozycję remisu – zatrzymuje zegar, podaje rękę i mówi: „zgadzam się”. (Właściwie dowolna kolejność tych czynności. Warunkiem przyjęcia propozycji jest zatrzymanie zegara).
 5. Jeśli przeciwnik odrzuci propozycję remisu, powinien odpowiedzieć: „nie zgadzam się” i wykonać posunięcie. (Warunkiem odrzucenia jest wykonanie następnego ruchu).
 6. Jeśli plansza jest tak zapełniona, że przeciwnik fizycznie nie może ustawić 5 kamieni w rzędzie, zawodnik może zareklamować remis. Zatrzymuje zegar i reklamuje pozycję. Jeśli nie zdąży zareklamować przed końcem czasu – przegrywa. Jeśli reklamacja zostanie odrzucona, reklamujący zostaje ukarany (patrz §3 punkt 3). Jeśli sędzia odrzuci 3 kolejną reklamację – zawodnik automatycznie przegrywa.

§5 Zwycięstwo partii

 1. Jeśli zawodnik jest w trakcie wykonywania ostatniego posunięcia – tj. dostawia piąty kamień lub wykonuje piąte bicie – lecz w trakcie ruchu skończy mu się czas, to mimo wszystko wygrywa. Pozycja wygrywa nad czasem.
 2. Jeśli zawodnik zauważy wygraną w 1 ruchu dopiero po upłynięciu czasu, to przegrywa (np. po tym jak przeciwnik zatrzyma zegar lub po podaniu dłoni).
 3. Jeśli zawodnikowi upłynie czas, to tylko przeciwnik może to zareklamować (nikt trzeci).

§6 Rozstrzyganie sporów

 1. Zawodnicy rozstrzygają spory między sobą. Jeśli podejmą jakąś decyzje (np. będą grali dalej), żadna ze stron po wznowieniu gry nie może tego reklamować.
 2. Jeśli zawodnicy nie są w stanie rozstrzygnąć sporu, jeden z nich zatrzymuje zegar i wzywa jednego z członków komisji sędziowskiej (obojętne którego). Ten rozstrzyga spór.
 3. Jeśli zawodnik nie zgadza się z decyzją członka komisji, może się odwołać do całej komisji. Wtedy zbiera się 5 osobowa komisja i większością zwyczajną przegłosowuje werdykt. Od ustaleń komisji nie ma odwołań.
 4. Jeśli komisja uzna odwołanie bezzasadne, zawodnik zostaje ukarany (patrz §3 punkt 3).
 5. W skład komisji sędziowskiej wchodzi 5 członków i 2 rezerwowych. Członek komisji nie może być sędzią we własnej sprawie.
Real time web analytics, Heat map tracking