obowiązuje od 7.11.2020


§1 Wstęp

1. Przepisy niniejszego Regulaminu dotyczą wszystkich turniejów organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Gomoku, Renju i Pente za pośrednictwem Internetu.

2. Szczegóły organizacyjno-techniczne przedstawiane są w ogłoszeniu turniejowym, opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Gomoku, Renju i Pente.

3. W wypadkach szczególnych Organizator może zmienić szczegóły organizacyjno-techniczne przed rozpoczęciem turnieju.

 

§2 System rozgrywek i zasady gry

1. Turniej może być rozgrywany systemem szwajcarskim lub kołowym (każdy z każdym, w tym wielokołowym).

2. Zasady gry zgodne są z obowiązującymi aktualnie w Polskim Stowarzyszeniu Gomoku, Renju i Pente.

3. Jeżeli liczba startujących zawodników jest nieparzysta, w każdej rundzie jedna osoba będzie pauzować. Każdy zawodnik może pauzować tylko raz podczas turnieju. Za pauzę zawodnik otrzymuje 1 punkt w systemie szwajcarskim, 0 punktów w systemie kołowym.

 

§3 Kryteria przyjmowania zawodników do turnieju

1. Zarejestrowani zawodnicy zostają poddani procedurze weryfikacji pod kątem zgodności imienia i nazwiska ze stanem faktycznym oraz przestrzegania zasad fair play.

2. W ramach procedury weryfikacji:
a) zawodnik przedstawia komisji sędziowskiej dowód poświadczający prawdziwość jego danych, w szczególności wiarygodny profil na portalu społecznościowym;
b) zawodnik potwierdza zapoznanie się z Internetowym Regulaminem Turniejowym oraz jego akceptację;
c) komisja sędziowska podejmuje decyzję o dopuszczeniu zawodnika do turnieju.

3. Jeżeli zawodnik nie przejdzie procedury weryfikacji, komisja sędziowska odmawia przyjęcia go do turnieju.

4. Jeżeli istnieją uzasadnione przesłanki uprawdopodabniające ryzyko nieprzestrzegania przez zawodnika zasad fair play, komisja sędziowska może:
a) odmówić przyjęcia zawodnika do turnieju,
b) w przypadku uprzedniego przyjęcia zawodnika do turnieju - skreślić go z listy uczestników.

5. Komisja sędziowska informuje zawodnika drogą mailową o:
a) dopuszczeniu go do turnieju,
b) odmowie dopuszczenia go do turnieju,
c) skreśleniu go z turniejowej listy uczestników.

6. Z procedury weryfikacji zwolnieni są:
a) członkowie Polskiego Stowarzyszenia Gomoku, Renju i Pente,
b) zawodnicy rekomendowani przez co najmniej jednego członka Polskiego Stowarzyszenia Gomoku, Renju i Pente.

 

§4 Sędziowanie

1. Nadzór nad zgodnością przebiegu turnieju z Internetowym Regulaminem Turniejowym sprawuje komisja sędziowska, w składzie określonym uchwałą Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Gomoku, Renju i Pente.

 

§5 Przebieg partii

1. Przed przystąpieniem do gry:
a) zawodnik po lewej stronie parowania (lub w przypadku jego nieobecności - jego przeciwnik) zakłada stół do gry z następującymi parametrami: publiczny, włączony zakaz cofania, limit czasowy zgodny z parametrami zamieszczonymi w ogłoszeniu turniejowym;
b) drugi zawodnik sprawdza poprawność ustawień stołu oraz informuje przeciwnika o ich poprawności lub konieczności dokonania korekty.

2. W otwarciach Swap i Swap2 momentem zakończenia danej fazy otwarcia jest zagranie ruchów poprzez kliknięcie w odpowiednich miejscach planszy.

3. Cofanie ruchów jest zabronione.

4. Pisanie na stołach przez obserwatorów jest zabronione. Operator stołu jest obowiązany wyprosić piszącego pod rygorem kary.

5. Jeżeli w czasie trwania partii wystąpią jakiekolwiek problemy techniczne, grający zawodnicy mogą to zgłosić sędziemu.

6. W celu realizacji zasad fair play sędzia może poprosić wybranego zawodnika do rejestracji obrazu w czasie gry (np. poprzez połączenie na platformie Zoom) w przypadku zaistnienia uzasadnionych podejrzeń co do jego uczciwości. Odmowa rejestracji obrazu z jakiejkolwiek przyczyny stanowi naruszenie Internetowego Regulaminu Turniejowego, a zatem może być przyczyną upomnienia, a w dalszej kolejności ukarania zawodnika.

 

§6 Zakończenie partii

1. Partia kończy się zwycięstwem jednego z zawodników lub remisem.

2. Zwycięstwo w partii następuje zgodnie z obowiązującymi aktualnie w Polskim Stowarzyszeniu Gomoku, Renju i Pente zasadami.

3. Remis następuje w partii w przypadku:
a) zapełnienia planszy,
b) zaproponowania przez jednego z zawodników remisu i zaakceptowania tej propozycji przez przeciwnika, zgodnie z następującymi zasadami:
- zawodnik może zaproponować remis po wykonaniu swojego ruchu poprzez kliknięcie w odpowiednim miejscu na wyświetlaczu,
- przeciwnik ma na odpowiedź czas pozostały na zegarze – jeżeli go przekroczy, przegrywa,
- przeciwnik może przyjąć propozycję remisu poprzez kliknięcie w odpowiednim miejscu na wyświetlaczu,
- jeżeli przeciwnik odrzuci propozycje remisu, wykonuje kolejny ruch.

 

§7 Ustalenie kolejności w turnieju

1. O kolejności w turnieju decyduje suma punktów uzyskanych przez poszczególnych zawodników, przy czym za zwycięstwo przyznaje się 1 punkt, za remis 0,5 punktu oraz za porażkę 0 punktów.

2. W przypadku uzyskania przez dokładnie dwóch graczy takiej samej ilości punktów, o przyznaniu miejsc decyduje wygrana w ich pojedynku (jeżeli został rozegrany).

3. W systemie szwajcarskim o przyznaniu miejsc decydują kolejno pkt 1 i 2, a następnie:
a) punktacja średniego Buchholza (Median Buchholz, Śr-buch.),
b) punktacja Buchholza (Buch.),
c) punktacja Sonneberga-Bergera (Berg.),
d) liczba zwycięstw,
e) losowanie.

4. W systemie kołowym o przyznaniu miejsc decydują kolejno pkt 1 i 2, a następnie:
a) punktacja Sonneberga-Bergera (Berg.),
b) liczba zwycięstw,
c) losowanie.

 

§8 Rozstrzyganie sporów

1. Zawodnicy rozstrzygają spory między sobą. Jeżeli podejmą jakąś decyzję (np. będą grali dalej), żadna ze stron nie może tego reklamować po wznowieniu gry.

2. Jeżeli zawodnicy nie są w stanie rozstrzygnąć sporu, jeden z nich wzywa do partii sędziego.
Sędzia przedstawia zawodnikom propozycję rozwiązania problemu. Jeżeli obaj gracze przystaną na propozycję, gra jest kontynuowana, a jeżeli nie, spór rozstrzyga sędzia główny.

3. Nieuzasadnione wezwanie sędziego może być przyczyną upomnienia, a w dalszej kolejności ukarania zawodnika.

 

§9 Zasady porządkowe

1. Każdy zawodnik powinien być obecny podczas rozpoczęcia rundy. Jeżeli zawodnik jest nieobecny, jego przeciwnik może poinformować o tym fakcie sędziego po 5 minutach jego nieobecności.

2. Jeżeli obaj gracze są nieobecni po 5 minutach od rozpoczęcia rundy, partia kończy się podwójnym walkowerem. Jeżeli przed upływem tego czasu jeden z nich nadejdzie, może on poinformować sędziego o spóźnieniu i nieobecności przeciwnika.

3. Sędzia sprawdza czy wszyscy zawodnicy są obecni po 5 minutach od rozpoczęcia rundy. Przysługuje mu wówczas uprawnienie do przyznawania walkowerów.

4. Zawodnik powinien powstrzymywać się od przełączania okien w przeglądarce, co na serwerze Kurnik.pl skutkuje "miganiem" - zmianie koloru nicku na szary. Nagminne "miganie" może być przyczyną upomnienia, a w dalszej kolejności ukarania zawodnika.

5. Po rozpoczęciu partii zawodnicy nie powinni odzywać się do siebie, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych w Internetowym Regulaminie Turniejowym.

6. Zabronione jest jakiekolwiek wspomaganie się przez zawodnika w czasie gry, w szczególności poprzez korzystanie z:
a) programów do gry,
b) sugestii osób trzecich,
c) innego rodzaju sprzętu do gry (w tym gobanów).

7. Wszelkie zachowania utrudniające grę innym zawodnikom i zakłócające przebieg turnieju traktowane będą jako naruszenie Internetowego Regulaminu Turniejowego.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji uczciwości zawodników i nakładania kar w przypadku wykrycia naruszenia zasad fair play bezterminowo po zakończeniu turnieju.

 

§10 Kary

1. W każdym przypadku naruszenia Regulaminu sędzia może zwrócić uwagę, upomnieć lub ukarać zawodnika (po 2 upomnieniach).

2. Kara może mieć formę kary walkowera w jednej partii lub wykluczenia z turnieju.

3. Zależnie od wagi naruszenia Regulaminu możliwe jest, po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Gomoku, Renju i Pente, ukaranie zawodnika pomimo braku dwóch upomnień, niedopuszczenie zawodnika do kolejnego lub kolejnych turniejów, a także skreślenie z listy członków Polskiego Stowarzyszenia Gomoku, Renju i Pente.


English version

Real time web analytics, Heat map tracking